“sou” ,”sanfara” “samara”

“sou” ,”sanfara” “samara”